טיפולי פוריות

היעדרות מהעבודה לצורך טיפולי פוריות

עובדת רשאית להיעדר מהעבודה לצורך טיפול פוריות, ובלבד שתודיע על כך מראש למעסיק.

העובדת זכאית להיעדר עד לארבע סדרות טיפול בשנה, דהיינו:

1. במקום עבודה בו נהוג שבוע עבודה של 5 ימים – עד 64 ימים בשנה

2. במקום עבודה בו נהוג שבוע עבודה של 6 ימים – עד 80 ימים בשנה

התשלום עבור ימי ההיעדרות בגין טיפולי פוריות יהיה בגובה התשלום עבור יום מחלה, ובהתאם למכסת ימי המחלה העומדת לזכות העובדת.

הגנה מפני פיטורים לעובדת שעוברת טיפולי פוריות

עובדת שנעדרה עקב טיפולי פוריות

מעסיק אסור לפטר עובדת שנעדרה בגין טיפולי פוריות או הפריה חוץ גופית, במשך תקופת היעדרותה ובמשך 150 יום לאחר תום ימי ההיעדרות, אלא בהיתר מאת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (הממונה על חוק עבודת נשים במשרד לא תתיר פיטורים אם הפיטורים קשורים לטיפולי הפוריות או ההיעדרות הנובעת מהם). על העובדת להודיע מראש למעסיק על היעדרותה ולהציג אישור רפואי.

ההגנה מפני פיטורים ניתנת ל"עובד או עובדת לקראת שתי לידות לכל היותר, בתקופת העסקתם אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, ואם עברו טיפולים כאמור לקראת הולדת ילדים מבני זוג קודמים, גם לקראת שתי לידות עם בן הזוג הנוכחי".

עובדת שלא נעדרה עקב טיפולי פוריות

למעסיק אסור לפטר עובדת שלא נעדרה מעבודתה בתקופת טיפולי הפוריות או בתקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות, לפי המאוחר, אלא בהיתר מאת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (הממונה על חוק עבודת נשים במשרד לא תתיר פיטורים אם הפיטורים קשורים לטיפולי הפוריות) אם העובדת עומדת בקריטריונים הבאים:

1. העובדת עבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה שישה חודשים לפחות.

2. העובדת הודיעה למעסיק על טיפולי הפוריות לא יאוחר מ-3 ימי עבודה ממועד מתן ההודעה המוקדמת לפיטורים ואם לא ניתנה הודעה כזו, המועד הקובע יהיה מועד הפיטורים.

3. העובדת מסרה למעסיק אישור רפואי תוך 14 יום ממועד הטיפול.

הוראה זו חלה על עובדת קבועה, ארעית וזמנית.

מתי מותר לפטר עובדת אשר עוברת טיפולי פוריות?

• אם המעסיק פנה לממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לקבלת היתר פיטורים וקיבל היתר המאשר לפטר את העובדת. הפיטורים יהיו מהמועד שאושר בהחלטת הממונה. 

• אם חלפו שנתיים מאז היום הראשון להיעדרות בשל טיפולי הפוריות.

 דוגמאות

עובדת שהיא אם לשלושה ילדים, ועובדת במקום עבודה בו לא נעדרה בעבר לצורך טיפולי פוריות, עוברת טיפולי פוריות ונעדרת מהעבודה בגינם, תהיה זכאית להגנה מפני פיטורים.

עובדת שנעדרה בעבר ממקום העבודה לצורך טיפולי פוריות ונפרדה מבן זוגה אשר יש לה עמו ילדים. תהיה זכאית להיעדר לצורך טיפולי פוריות כדי להביא ילדים עם בן זוג אחר, על אף שנעדרה בעבר לצורך טיפולי פוריות.

 

אין במידע המפורט לעיל כדי להחליף ייעוץ משפטי. לייעוץ משפטי בחינם ניתן לפנות לקו הפתוח של שדולת הנשים
במייל adv@iwn.org.il  או בטלפון  03-6120000

נגישות