תקנון ותנאי שימוש באתר

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר iwn.org.il
 2. השימוש באתר והקניה באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל שימוש באתר או קנייה באתר מעידים על הסכמה לתקנון, שמהווה חוזה.
 3. השימוש באתר מותנה ברשות בעלי האתר. הרשות לבעלי האתר למנוע שימוש למי שמשתמשים באתר בצורה פוגענית, או מכל סיבה אחרת.
 4. בעלי האתר רשאי לערוך שינויים בתקנון זה. אין צורך בהודעה על כך, והתקנון המפורסם באתר מחייב משעת פרסומו.
 5. בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר באתר, מכל סוג ומין שהוא, ההוראות שבתקנון גוברות.

תנאי שימוש באתר

 1. אין לעשות באתר שימוש כלשהו לצורך מטרות שאינן עולות בקנה אחד עם החוק ו/או הדין.
 2. רישומי בעלי האתר בדבר הזמנות ו/או רכישות הפעולות המתבצעות דרך האתר ו/או הטלפון יהוו ראיה חלוטה לנכונותן ולפרטיהן.
 3. בעלי האתר אינם מחוייבים בשירותים כלשהם.

ביצוע הזמנה

 1. האתר מאובטח בטכנולוגיה.SSL המידע בדבר הפרטים האישיים בכלל ופרטי כרטיס האשראי בפרט, מוצפנים ומאובטחים. האחריות על ההצפנה היא על חברת כרטיסי האשראי והסליקה שבידיהן המידע.
 2. תנאי לאספקת המוצרים ו/או השירותים שהוזמנו הינו קליטת ההזמנה באופן תקין ומלא כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים המפורטים בהזמנה.

תשלום

 1.  חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר הנקוב במכירה. בתיאום טלפוני או במייל.
 2. התשלום יבוצע בתשלום אחד, אלא אם ציינת אחרת, במידת האפשר.
 3. כל המחירים כוללים מע"מ כדין בשיעורו הידוע ביום ביצוע ההזמנה, אלא אם צוין אחרת.
 4. בהזמנה של שירות מתמשך, כגון מועדון לקוחות ו/או הזמנה של סדרת הרצאות ו/או סדנאות, בעלי האתר רשאים להשהות את השירות עד לביצוע התשלום.
 5. בעל האתר רשאי לבצע שינויים במחירי המוצרים ו/או השירותים ו/או דמי המנוי מעת לעת, אך מחירים עבור תקופה ששולמה מראש מובטחים ללקוח עד לסיומה.
 6. חשבוניות מס יישלחו באמצעות חתימה אלקטרונית במייל ברגע ביצוע התשלום או עד 14 יום מרגע התשלום בפועל ע"פ הנדרש בחוק בהתאם לפרטי הלקוח שנמסרו בשלב ההרשמה או הגבייה עצמה.

אספקה ומשלוח

אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן ו/או בהתאם להוראות מיוחדות שתקבענה באתר, בהתאם למוצר ו/או השירות הנרכש

 1. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר ו/או השירות כפוף ולאחר אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.
 2. המשלוח יתבצע באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת המייל אשר הוזנה על ידי הלקוח בתהליך הרכישה.
 3. הפצת ההרצאות ו/או הסדנאות ו/או מוצרי המידע הנמכרים באתר בתשלום, לצד שלישי ו/או למשתמש אחר אסורה בהחלט. סיסמא שהתקבלה מהאתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. מותר להזמין אחרים לצפות יחד בתוכן, אולם אין להעביר אליהם את הסיסמא.
 4. כל הזכויות על התכנים המקוריים המועלים לאתר, בין אלו הניתנים חינם ובין אלו הנמכרים, שמורות ליוצר – עמותת שדולת הנשים. לשימוש שאינו אישי, ולהפצה של תכנים אלו יש ליצור קשר ולקבל רשות לכך. וללא הסכמה מפורשת אין רשות להעתיק או להפיץ תכנים אלו.
 5. מבלי לפגוע באמור לעיל, האתר או מי מבעלי האתר, לא יהיו אחראי לשיבושים במועדי משלוח המוצרים. בנסיבות אלה, לא יהיו לך כל טענות כנגד האתר. מתן פיצויים כפוף להסכמה מפורשת של בעלי האתר.

ביטול הזמנה

 1. על תקנון זה יחול חוק הגנת הצרכן, התשמ"א
 2. לא ניתן לבטל עסקה לאחר ביצוע רכישה כיוון שהשירות/המוצר נשלח ישר עם סיום ההזמנה ללקוח בצורה דיגיטלית ולכן הוא כבר ברשותו ואין בטחון לבעל האתר שתהיה החזרה מלאה של המוצר. בכל מקרה של תקלה טכנית או בעיה אחרת ניתן לפנות אלינו באמצעות המייל – admin@iwn.org.il ונבדוק את איכות המוצר/השירות שהתקבל.

אחריות

 1. אם מוצר שקיבלת פגום מכל סיבה שהיא – ניתן לפנות אלינו כדי לבחון מהי התקלה או הפגם שיש במוצר ובהתאם לכך לבחון שליחת מוצר חדש.
 2. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 3. בשום נסיבות לא תחול על בעל האתר ו/או מי מטעמו אחריות כלשהיא בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
 4. בעל האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
 5. השירותים המוצעים באתר אינם מהווים טיפול רפואי משום סוג שהוא, ואין בהרצאות ו/או בסדנאות ו/או קורסים שרכשת באתר משום ייעוץ פרטני והאמור בהרצאות ו/או בסדנאות לא מחליף ייעוץ פרטני והאחריות על המידע הינו עליך כמשתמש בלבד. כמו כן, הנך פוטר את מנהל האתר ו/או מי מטעמו ו/או את הספק באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא לרבות ולא רק לנזק גוף (ישיר או עקיף) שנגרמו או ייגרמו לך ו/או לצד שלישי והקשורים,במישרין או בעקיפין, למתן השירותים המפורטים באתר ובתנאי שלא נגרמו במכוון על ידי עמותת שדולת הנשים ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמו ו/או הספק.
 6. ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת, ו/או ברשת המחשבים ו/או ברשת החשמל, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותו התקינה של האתר בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מלהשתתף באתר , לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מנהל האתר ו/או מי מטעמו.
 7. המשתמש מתחייב לעשות שימוש סביר באתר. באם יעשה שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר, ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, יהיה על המשתמש לשפות את בעלי האתר או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר והתכנים שמועלים בו לעמותת שדולת הנשים.
 2. אין להציג, למסור, להעתיק, לשכפל, לצלם או להפיץ או לפרסם בפומבי או להעביר לצד שלישי כל תוכן מהתכנים המופיעים באתר ללא הסכמתו של בעלי האתר בכתב ומראש.
 3. בעלי האתר רשאי לשלוח למשתמשים באמצעות הדואר האלקטרוני שירותים שמציע האתר, מידע שיווקי, פרסומי וכיוצ"ב, לתועלתם ולרווחתם של המשתמשים ו/או באמצעות ניוזלטר.
 4. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות-התשמ"א, 1981 (להלן: "החוק"), רשאי משתמש לחזור בו מהסכמתו להרשמה ולדרוש בכל עת, את הסרת פרטיו ממאגר המידע של האתר באמצעות כפתור “הסר” או ע”י שליחת בקשה לכתובת מייל ב"צור קשר". מנהל האתר מתחייב למחוק את פרטי המשתמש מהמאגר של האתר בתוך 15 ימי עסקים.
 5. באתר לא נשמרים פרטי כרטיס האשראי שלך ויש להקלידם מחדש בכל רכישה. כל העברה במקרים שאינם .PCI DSS של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, מנהל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם לך או למי מטעמך, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 6. בעלי האתר דואגים לשמירה על פרטיותך. יחד עם זאת, בעלי האתר לא יעבירו פרטים מזהים אודותייך לצד שלישי, למעט לחברות כרטיסי אשראי, ולכל ערכאה שיפוטית למעט אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר ו/או לשם גביית כספים המגיעים ממך בגין רכישת שביצעת באתר.
 7. מנהל האתר ו/או מי מטעמו רשאי להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי לצורך שיפור וייעול השירותים שניתנים ע"י האתר, ויהיה רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
 8. לא חלה עליך חובה חוקית למסור המידע האמור לעיל, אך מסירת הפרטים ו/או אישור התקנון מהווה הסכמה מצדך לכל השימושים הקבועים בתקנון זה בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות תקנון זה.
 9. מנהלי האתר יהיה רשאי לשלוח אלייך דואר אלקטרוני, לפנות אלייך בכתב או בע”פ. תמיד ניתן לחסום פניות אלה ע”י לחיצה על כפתור “הסר”.
 10. מנהל האתר מאשר בזאת כי יעשה כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותו, על מנת לשמור על סודיות הלקוחות ולאבטח את המידע הנשמר באתר. אולם מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרותו להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בהם. לפיכך ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור-לרבות מידע שנאגר אודות מציעים-או להשתמש בו לרעה, הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהלי האתר ו/או מי מטעמו.

סמכות שיפוט

מחלוקת או סיכסוך בין בעלי האתר לבין מאן דהו, אם ייקרו, יטופלו באופן הבא:

כל צד מצדדי המחלוקת ייבחר עו”ד או רב מטעמו.

עורכי הדין והרבנים יימצאו בורר המוסכם על שניהם – עו”ד או רב.

הצדדים יסכמו את טענותיהם ויגישו אותם לבורר הנבחר, אשר יפסוק את דינו.

פסק הדין יינתן לאחר יום אחד של עיון בחומר. שכר טירחתו של הבורר יחולק בין החולקים, אלא אם הבורר יחליט אחרת.

הדין החל על כל מחלוקת בעניין האתר ו/או תקנון זה הנו הדין הישראלי בלבד.

שירות לקוחות

פרטי התקשרות:

טלפון ליצירת קשר- 03-6123990

מייל- admin@iwn.org.il

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו ובכל הנוגע לכל שאלה,

ניתן לפנות אלינו במייל ונענה בשעות הפעילות (ימים א-ה בין 9:00-15:00)

הקו הפתוח בשבילכן

הקו הפתוח לזכויות נשים בעבודה
הקו הפתוח לנשים מהמגזר החרדי
الخط المفتوح لحقوق النساء في العمل باللغة العربية
ለአማርኛ ቋንቋ 3 ቁጥር ይጫኑ
በሠራተኛ ሕግ ውስጥ የሕግ ምክር
Нажмите номер 4
прав женщин на работе
נגישות