הריון

איסור פיטורי עובדת בהריון

אסור לפטר עובדת בהריון, העובדת לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק או אותו מקום עבודה, אלא בהיתר מאת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. היתר יינתן על ידי הממונה על חוק עבודת נשים, רק אם שוכנעה כי הפיטורים אינם קשורים להריון.
פיטורי עובדת בהריון (גם אם עבדה פחות מ-6 חודשים), בשל הריונה, מהווים אפליה אסורה על פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה\ התשמ"ח – 1988.

 

היעדרות מעבודה עקב בדיקות במהלך הריון

עובדת רשאית לקבל מהמעסיק שכר עבודה מלא עבור שעות היעדרותה בשל בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון, היעדרות זו לא תנוכה ממכסת ימי מחלה או חופשה שצברה העובדת.
זמן ההיעדרות בתשלום לה זכאית עובדת בשל בדיקות הריון הינה:
1. לגבי אישה שעובדת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום עבודתה, מעל 4 שעות ביום – 40 שעות בסה"כ במשך חודשי ההריון.
2. לגבי אישה שעובדת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום עבודתה, עד -4 שעות ביום – 20 שעות בסה"כ במשך חודשי ההריון.

 

היקף משרה של עובדת בהריון

פגיעה בהיקף המשרה או בשכר של עובדת בהריון, שעבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות, אסורה, אלא בהיתר מאת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

באילו במקרים מותר למעסיק לפגוע בהיקף משרתה או בהכנסתה של העובדת?

1. העובדת ביקשה להפחית את היקף משרתה בשל מצבה הרפואי.

2. הפגיעה בהכנסה נעשית מכוח הסכם קיבוצי.

3. מדובר בהכנסה המשולמת בהתאם לתפוקה, ותפוקת העובדת ירדה מסיבות שאינן תלויות במעסיק. 

אין להעסיק עובדת בהריון בשעות נוספות או במנוחה שבועית, מחודש חמישי ואילך. מותר להעסיק עובדת בשעות נוספות או במנוחה השבועית רק בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

1. העובדת הסכימה לכך בכתב.

2. העובדת העבירה אישור רפואי הקובע כי אין מניעה להעסקתה בשעות הנ"ל.

 

חובת גילוי

• עובדת שהיא בחודש החמישי תודיע על כך למעסיקה. לפני כן אין חובה על העובדת להודיע על דבר ההיריון למעסיק.

• על פי הפסיקה חובת הגילוי לאישה אשר נמצאת בחודש החמישי ומעלה חלה גם בראיון עבודה. 

 

שמירת הריון

שמירת הריון היא מצב שבו מוגבלת הפעילות של עובדת בהריון בשל סיכון בריאותי לה או לעוברה. כמו כן ייתכן מצב שבו סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצועה מסכנים את העובדת בשל הריונה או את עוברה ולמעסיק אין עבודה חלופית מתאימה.

המוסד לביטוח לאומי משלם גמלה לשמירת הריון בתנאי שהעובדת הציגה אישור רפואי בדבר היותה בשמירת הריון והיא נעדרה מעבודתה בשל שמירת הריון לפחות 30 יום.

עובדת שעבדה אצל המעסיק לפחות  6 חודשים בתכוף לפני תחילת ההריון והופרשו לה כספים לקופות גמל וביטוח פנסיוני זכאית להמשך ההפרשות בזמן שמירת הריון, בתנאי שהעובדת תמשיך להפריש את חלקה לקופות הגמל.

עובדת שנעדרה בשל מצבה הרפואי לרגל ההיריון ואינה זכאית לגמלה לשמירת הריון, זכאית לתשלום דמי מחלה מהמעסיק, על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותה ועד לניצולם המלא.

עובדת שבשל סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה אינה יכולה לבצע את עבודתה ולמעסיק אין אפשרות לתת לה עבודה חלופית מתאימה, זכאית לצאת לחופשה ללא תשלום (זאת להבדיל מהמצב בו מקום העבודה או סוג העבודה מסכנים את העובדת).

 

שאלות ותשובות

החוק קובע כי אישה העובדת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום עבודתה, יותר מארבע שעות ביום, זכאית להעדר 40 שעות לצורך בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות להריון, מבלי שאלו ינוכו משכרה. (אישה אשר עובדת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום עבודתה פחות מ-4 שעות – זכאית להעדר 20 שעות מבלי שאלה ינוכו משכרה). גם היעדרות בשל בדיקת מי שפיר נכללת במסגרת זו. לכן מעסיק אינו יכול לנכות משכרה של עובדת שנעדרת מעבודתה בשל בדיקת מי שפיר (כל עוד לא עברה את מכסת ה-40 שעות).  

על פי פסיקה חדשה של בית הדין האזורי (פס"ד אילנה ריידר), יש לראות ביום קבלת ההיתר את המועד שממנו ניתן לתת הודעה מוקדמת. לפיכך, זמן ההמתנה לקבלת היתר, אינו חופף את תקופת הודעה המוקדמת.

אין במידע המפורט לעיל כדי להחליף ייעוץ משפטי. לייעוץ משפטי בחינם ניתן לפנות לקו הפתוח של שדולת הנשים במייל adv@iwn.org.il או בטלפון  03-6120000

נגישות