לידה וחופשת לידה

חופשת לידה (תקופת לידה והורות)

• עובדת שעבדה 12 חודשים לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות (15 שבועות בתשלום מהמוסד לביטוח לאומי ו-11 שבועות נוספים ללא תשלום). 

• עובדת שעבדה פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעסיק או אותו מקום עבודה, זכאית לחופשת לידה של 15 שבועות בלבד, בתשלום מהמוסד לביטוח לאומי.

• העובדת יכולה לבחור לנצל את חופשת הלידה במלואה לאחר הלידה לבין האפשרות לנצל חלק מחופשת הלידה ולא יותר מ-7 שבועות לפני הלידה.

• במהלך חופשת הלידה העובדת לא זכאית לתשלום שכר אולם היא זכאית לתשלום דמי לידה במשך 14 שבועות מהמוסד לביטוח לאומי. לאחר הלידה עליך לצרף את המסמכים הדרושים ולהגיש את הבקשה לדמי לידה לביטוח לאומי בסמוך ליום הפסקת העבודה (אך לא מוקדם מ-9 השבועות שלפני יום הלידה המשוער ובכל מקרה לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הזכאות הראשון לדמי לידה)

• במהלך חופשת הלידה העובדת ממשיכה לצבור זכויות סוציאליות שמקורן בוותק במקום העבודה.

• יש איסור מוחלט לפטר עובד או עובדת הנמצאים במהלך חופשת לידה. גם אם מוגשת בקשת היתר מהכלכלה אין בסמכותו להתיר בקשה שכזו. 

• אסור להעביד עובדת במהלך חופשת הלידה.

• עובדת יכולה לקצר את חופשת הלידה לפי החלטתה, בהודעה מראש של שלושה שבועות למעסיק,  אך חופשת הלידה איננה יכולה להיות פחות מ 14 שבועות.


גם לאבא מגיעה חופשת לידה!

אולם חופשת הלידה לאב מותנית במספר תנאים:  חופשה זו יכולה להתקיים רק תקופה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר הלידה; רק אם אשתו זכאית לחופשת לידה והסכימה, בכתב, לוותר על חלק מחופשת הלידה; אשתו חזרה לעבודה;הודעה מוקדמת למעביד של 30 ימים טרם ההיעדרות. על מנת שגבר יקבל חופשת לידה העולה על שבועות, עליו ועל אשתו לעמוד בדרישת הוותק )מינימום שנה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה).

• חופשת הלידה מתארכת במספר מקרים: 

1. אם האם או התינוק אושפזו לתקופה העולה על שבועיים, ניתן להאריך את חופשת הלידה, אך לא מעבר ל-18 שבועות.

2. אם אישה ילדה יותר מילד אחד, חופשת הלידה תתארך בשלושה שבועות לכל ילד נוסף.

 

 

עובדת שעברה הפלה

עובדת שעברה הפלה רשאית להיעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה. ימי ההיעדרות ייחשבו כימי מחלה. ההיעדרות ניתנת להארכה באמצעות אישור רפואי לפיו מצב בריאותה של העובדת מחמת ההפלה מחייב שתיעדר זמן רב יותר. זמן ההיעדרות לא יעלה על שישה שבועות.

 

לאחר חופשת הלידה

חופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה 

עובדת שילדה, רשאית מתום חופשת הלידה לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) שאורכה רבע מתקופת עבודתה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, אך לא יותר משנה מיום הלידה.

תקופת החל"ת חופפת את התקופה של 12 השבועות ללא תשלום, המהווים חלק מ-26 שבועות של חופשת הלידה, ואינה באה בנוסף להם.

• אם עובד/ת, שיצא/ה לחל"ת, חזר/ה לעבודה או הביע/ה את רצונו/ה לחזור לעבודה לפני תום התקופה, אסור למעביד לדחות את חזרתו/ה  לעבודה ביותר מארבעה שבועות מיום שהתייצב/ה לעבודה או שהביע/ה את רצונו/ה לחזור לעבודה.

• למעביד אסור לפטר עובדים בתקופת חל"ת שלאחר חופשת לידה. במהלך 60 יום לאחר החזרה מהחל"ת  גם לא ניתן לפטר עובדת, אלא אם ניתן היתר ממשרד הכלכלה. 

 

איסור פיטורי עובד/ת לאחר חופשת הלידה

• למעסיק אסור לפטר עובדת במשך 60 יום לאחר תום חופשת הלידה, אלא בהיתר ממשרד הכלכלה.

• תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים אינה נכללת בתקופה זו של ה-60 יום.

• עובדת המעוניינת לחזור לעבודה, זכאית לשוב לעבודה ולא ניתן לדרוש ממנה להישאר בבית. על פי הפסיקה תקופת ה-60 יום נועדה לאפשר לעובדת להשתלב בפועל המקום העבודה.  לכן חובה על המעסיק להשיב את העובדת בפועל לעבודה ולא להמיר את תקופה זו בתשלום עבורה.

 

 

שעת הנקה

• אישה זכאית להיעדר מעבודתה שעה אחת ביום ללא ניכוי משכרה, במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה כדין, בתנאי שהיא עובדת במשרה מלאה. (משרה מלאה  מוגדרת בחוק כ-43 שעות עבודה בשבוע).

• זכות זו אינה קשורה בהכרח להנקה (אם כי ניתן לנצל את שעת ההנקה לצורך שאיבת חלב), וגם עובדת שאינה מניקה או שואבת חלב זכאית לזכות זו.

• שעת הנקה היא בנוסף להפסקות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה ואין מנכים אותה משכר העבודה.

 

איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת הנמצאת בחופשת לידה ואחריה

• אסור לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובד/ת במשך חופשת הלידה ובמהלך 60 יום מתום חופשת הלידה, אלא בהיתר מאת משרד הכלכלה.

• אם המעביד מפר הוראה זו, ניתן לנקוט נגדו מס' צעדים:

– הגשת תלונה ליחידת האכיפה במשרד הכלכלה

– פנייה אל הממונה על חוק עבודת נשים

– הגשת תביעת פיצויים נגד המעביד בבית הדין לעבודה

• חשוב לדעת כי על-פי הפסיקה ככל שעובדת מאריכה את חופשת הלידה, כך נחלשת עוצמתה של ההוראה האוסרת על הפיטורין. מצד שני נקבע בפסיקה כי שינוי תפקידה של העובדת מרוקן את חוזה העבודה מתוכן. לכן,  חשוב לבדוק האם ישנה התייחסות במסגרת חוזה ההעסקה למעמדה של העובדת.

אין במידע המפורט לעיל כדי להחליף ייעוץ משפטי. לייעוץ משפטי בחינם ניתן לפנות לקו הפתוח של שדולת הנשים
במייל adv@iwn.org.il  או בטלפון  03-6120000

נגישות