הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה

הטרדה מינית היא תופעה חברתית רחבה, הכוללת בתוכה טווח של מצבים והתנהגויות.

זכותון זה מתמקד בהטרדה מינית המתרחשת במסגרת יחסי עבודה ומפרט מהן ההתנהגויות האסורות על פי הדין, מהן חובות המעסיק ומהן הזכויות ומסלולי הפעולה של עובדת, שחוותה הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה.

 

מהי הטרדה מינית?

החוק למניעת הטרדה מינית קובע רשימה סגורה של שש התנהגויות אסורות שכל אחת מהן מהווה הטרדה מינית:

 1. סחיטה באיומים, כאשר המוטרדת נדרשת לעשות מעשה בעל אופי מיני.
 2. מעשים מגונים.
 3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, כשהמוטרדת הראתה למטריד כי אינה מעוניינת בהן. כאשר מתקיימים בין המטריד לנפגעת יחסי מרות זוהי הטרדה גם אם הנפגעת לא הראתה שאינה מעוניינת בהצעות.
 4. התייחסויות חוזרות המופנות לאישה, המתמקדות במיניותה, אשר הראתה למטריד כי אינה מעוניינת בהן. כאשר מתקיימים בין המטריד לנפגעת יחסי מרות זוהי הטרדה גם אם הנפגעת לא הראתה שאינה מעוניינת בהתייחסויות.
 5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאישה ביחס למינה או למיניותה, לרבות נטייתה המינית. די בהתייחסות מבזה או משפילה אחת כדי שמדובר יהיה בהטרדה מינית ואין דרישה בחוק שהמוטרדת תראה למטריד כי אינה מעוניינת בהתייחסות האמורה.
 6. פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אישה, המתמקדת במיניותה, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל או לבזות אותה, מבלי שניתנה הסכמתה לפרסום ובהתאם לתנאים המפורטים בחוק למניעת הטרדה מינית.

 

מה ניתן לעשות אם הוטרדת מינית במסגרת יחסי עבודה?

החוק למניעת הטרדה מינית מסדיר שלושה מסלולים לטיפול בהטרדה מינית שהתרחשה במסגרת יחסי עבודה.

את יכולה לבחור לפעול בכל המסלולים, או בחלקם, לפי שיקול דעתך.

 • מסלול פלילי – את יכולה להגיש תלונה במשטרה בגין ההטרדה שחווית, אשר עשויה להוביל להגשת כתב אישום על ידי המדינה וניהול משפט פלילי. ניתן לגזור על המטריד עונש של עד שנתיים מאסר. התנכלות בשל ההטרדה המינית עלולה להביא לעונש מאסר כולל של עד ארבע שנים. כאשר מדובר בהטרדה מינית מסוג סחיטה באיומים או מעשה מגונה, העונש יכול להגיע לשבע שנות מאסר ואף יותר מכך.
 • מסלול אזרחי –  את יכולה להגיש תביעה אזרחית לבית הדין לעבודה כנגד המטריד. במקרים בהם המעסיק הפר את חובותיו לפי החוק למניעת הטרדה מינית – ניתן לתבוע גם את המעסיק. בית הדין לעבודה רשאי לפסוק פיצוי בגובה של 120,000 ₪ לכל היותר לכל מעשה של הטרדה מינית, ללא צורך להוכיח נזק. אם נגרמו לך נזקים המוערכים בסכומים גבוהים יותר, כדאי לך לשקול הגשת תביעה נזיקית, ולהוכיח את הנזק שנגרם לך.

לתשומת הלב- בית הדין לעבודה ידון רק בתביעה בגין הטרדה מינית שנעשתה פחות משבע שנים לפני הגשת התביעה.

 • הגשת תלונה לאחראית על החוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה – את יכולה להגיש תלונה (בכתב או בעל-פה) לאחראית לפי חוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה ("האחראית").

שלבי הבירור:

 1. לאחר קבלת התלונה תקיים האחראית בירור (תראיין את המתלוננת, הנילון ועדים נוספים ככל שיש ותבחן כל מידע רלוונטי אחר).
  על האחראית לבחון את התלונה ביעילות וללא דיחוי, להגן על כבודם ופרטיותם של כל הצדדים להליך, תוך שמירת דיסקרטיות מוחלטת בנוגע לכל פרטי ההליך ולהגן על המתלוננת מפני פגיעה נוספת בעקבות הגשת התלונה.
 2. לאחר השלמת הבדיקה האחראית תגיש למעסיק סיכום כתוב של בירור התלונה והמלצות כיצד להמשיך לטפל בה.
 3. לאחר קבלת סיכום התלונה וההמלצות לטיפול בה, מחויב המעסיק להחליט כיצד לטפל במקרה ללא דיחוי. בפני המעסיק עומדות אפשרויות רבות ומגוונות לטיפול בתלונה: מתן הוראות לעובדים המעורבים במקרה לגבי התנהגות בעתיד כדי למנוע הישנות של המעשים או כדי לתקן את הפגיעה, נקיטה בהליכים משמעתיים (ואף פיטורי הנילון) או אי נקיטה בצעד כלשהו.
  המעסיק חייב לפעול באופן מיידי כדי לבצע את החלטתו ולמסור העתק ממנה למתלוננת, לנילון ולאחראית על החוק למניעת הטרדה מינית.

 

מניעת הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה – חובות מעסיק

החוק והתקנות מחייבים את המעסיק לנקוט באמצעים מסוימים כדי להבטיח מניעה אפקטיבית ככל האפשר של הטרדות מיניות והתנכלות על ידי ממונים, עובדים או עובדי קבלן במסגרת יחסי העבודה.

החובות העיקריות המוטלות על המעסיק הן:

 • כל מעסיק מחויב ליידע את העובדים לגבי האיסור על הטרדה מינית והתנכלות, לדרוש מהם להימנע ממעשים אלה ולנקוט כל אמצעי למניעתם. בנוסף, מחוייב המעסיק ליידע את העובדים לגבי חובות המעסיק במסגרת החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות למניעת הטרדה מינית.
 • מי שמעסיק יותר מ-25 עובדים מחויב, בנוסף לאמור לעיל, לקבוע ולפרסם בין העובדים תקנון מותאם לפי הנוסח הקבוע בתקנות למניעת הטרדה מינית.
 • למנות אחראית לצורך יישום החוק למניעת הטרדה מינית וליידע את העובדים בפרטיה. מעסיק מחויב לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות ולבירור התלונה, לטפל ביעילות בכל מקרה של הטרדה מינית או התנכלות שהגיעו לידיעתו, וכן לעשות כל שביכולתו למניעת הישנות המעשים ולתיקון הפגיעה לנפגעת
 • מעסיק מחויב לאפשר לעובדים להשתתף, בתכיפות סבירה, בפעולות הדרכה והסברה למניעת הטרדה מינית או ליזום בעצמם הדרכות והסברות מסוג זה באמצעות ארגון העוסק בנושא.

מעסיק שלא מילא את חובותיו כאמור יהיה אחראי כלפי המוטרדת, בגין הטרדה והתנכלות שעשה עובדו, או ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, במסגרת יחסי העבודה, ובגין פגיעה בעבודה על רקע ההטרדה המינית.

אין במידע המפורט לעיל כדי להחליף ייעוץ משפטי. לייעוץ משפטי בחינם ניתן לפנות לקו הפתוח של שדולת הנשים במייל adv@iwn.org.il  או בטלפון  03-6120000

דילוג לתוכן